Site menu:


Skipulagið - Almennar upplýsingar

SVÆÐISSKIPULAG
Svæðisskipulag Mýrasýslu 1998-2010 er í gildi. Þar er deiliskipulagssvæðið merkt landbúnaðarland, skógrækt og frístundabyggð.

DEILISKIPULAGSSVÆÐIÐ
Skipulagssvæðið er á Mýrum í Borgarbyggð. Það er 55,6 ha. Svæðið einkennist af háum klettaborgum með mýrardrögum á milli.

VATNSVEITA
Vatn og rafmagn er komið að loðamörkum
Borað verður eftir vatni.
Brunnsvæði er í 5m radíus umhverfis brunn og verður það girt mannheldri girðingu. Grannsvæði er í 30m radíus umhverfis brunn. Á þessu svæði er notkun á hættulegum efnum og birgðageymslu slíkra efna bönnuð. Staðsetning borholu, brunnsvæðis og grannsvæðis, verður sýnd á uppdrætti og skilað til heilbrigðisfulltrúa og hlutaðeigandi aðila samanber reglugerð nr.536/2001 um neysluvatn.

RAFMAGN
Rafmagn verður lagt um svæðið í samráði við RARIK.

SORP
Sorpi á að skila í sorpgám á svæði fyrir sorpgáma á vegum sveitarfélagsins

ROTÞRÆR
Rotþrær verða samnýttar þar sem því verður við komið, en annars verður rotþró við hvern bústað og skal hún staðsett innan byggingarreitar í samráði við heilbrigðisfulltrúa sveitarfélagsins. Stærð rotþróa miðast við heilsársbúsetu. Ganga skal frá rotþróm samkv. Byggingarreglugerð nr.441/1998, og reglugerð nr. 798/1999 og 799/1999 um fráveitur, skólp og meðhöndlun seyru. Vísað er einnig í leiðbeiningar Umhverfisstofnunnar um rotþær og siturlagnir (2002).

VEGAKERFI OG BÍLASTÆÐI
Aðkoma er frá þjóðvegi 52, Snæfellsnesveg. Tveir stofnvegir liggja um svæðið, alls 1375m. Vegur liggur um þjónustusvæði að Brókarvatni.

FORNLEIFAR
Fornleifafræðistofan sá um deiliskráningu fornleifa á deiliskipulagssvæðinu. Vettvangsathugn var framkvæmd af Söndu Sif Einarsdóttur í nóvember 2007. Skráðir voru 4 minjastaðir, 3 vörður og ein mógröf, á skipulagssvæðinu. Tekið er tillit til minjastaða í skipulaginu og þess gætt að minjastöðum verði ekki raskað. Ef áður ókunnar fornleifar finnast á svæðinu við uppgröft skal tilkynna það til Fornleifaverndar ríkisins. Óheimilt er að raska fornleifum sem kunna að koma í ljós við uppgröft nema að fenginni heimild Minjaverðar Vesturlands.


SKIPULAGSSKILMÁLAR

LÓÐIR
Lóðir eru 37m. Lóðastærð frá 0,57 – 2,30 ha.
Lóðirnar raðast meðfram stofnvegum. Lóðir og byggingarreitir verða hnitsettar á mæliblað. Lóðir verða seldar sem eignarlóðir. Svæði utan eignalóða eru sameign allra lóðaeigenda ( 1/37 á lóð).

BYGGINGARREITIR
Byggingarreitur er afmarkaður á hverja lóð á deiliskipulagsuppdrættinum.
Byggingarreitur er 50 m frá Brókarvatn innan þjónustusvæðis fyrir 40 m2 þjónustuhús.

FRÁGANGUR LÓÐA
Lóðareigandi skal ganga þannig frá lóðina eftir byggingaframkvæmdir að ekki sé hætta á uppblástur í opin sár í gróðurþekjuna eða skemmd á gróðri

ÞJÓNUSTUSVÆÐI
Þjónustusvæði er skilgreint fyrir frístunda starfsemi er tengist Brókarvatni. Við Brókarvatn má byggja bátabryggju. Notkun vélknúinna tækja á Brókarvatni er ekki leyfileg. Innan byggingarreits þjónustuhúss má geyma báta, kajaka og bátakerrur. Báta og kajaka má geyma yfir sumarið við vatnsbakkann.

GÖNGULEIÐIR
Um frístundabyggðina liggur gönguleið um hæstu svæðin og meðfram vatnsbökkum.

GIRÐIINGAR
Svæðið er girt sameiginlegri girðingu. Ekki er heimilt að girða einstaka lóðir.

LEIKSVÆÐI
Á þjónstusvæðinu má útbúa leiksvæði.


BYGGINGARSKILMÁLAR

BYGGINGAR
Grunnflötur frístundahúss skal vera 100-400 m2 og skal það vera á einni hæð. Frístundahús má vera ein til þrjár stakar byggingar og skulu þær tengjast með pöllum eöa skjólveggjum. Hámarks hæð húss er 4,8 ,. Þakhalli má vera 0° - 45°. Hæð á gólfplötu má ekki vera meiri en 30 cm yfir frágengið yfirborð lóðar við húsvegg. Byggingarefni er frjálst en litaval á útveggjum og þökum skal vera lítið áberandi. Gólfhæð pallar við hús má ekki vera meiri en 30 cm yfir frágengið yfirborð lóðar. Heimilt er að setja lýsing á útveggjum byggingar.
Lýsing skal vera hógvær.
Ríkjandi stefna byggingar skal vera samhliða hæðarlínum.

LÓÐARTAKMÖRK
Lóðamörk verða merkt 50 cm háum ryðfríum staurum.

ÞJÓNUSTUHÚS
Innan byggingarreits þjónustusvæðis má reisa 40 m þjónustuhús/bátaskýli. Hæð húss má vera 3 m. Byggingarefni er timbur og skal það vera klætt dökkum klæðningi. Þjónustuhús er ekki ætlað til gistingar.